//

Algemene Voorwaarden Sprankelkinderen

Versie 2018

1. Algemeen
Sprankelkinderen, gevestigd in Den Haag, is opgericht door Janou Vos en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54233720.
Sprankelkinderen richt zich op het begeleiden van kinderen en jongeren in de leeftijd vanaf 4 jaar (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het geven van kindermassage en het organiseren van trainingen en workshops (hierna te noemen: begeleidingssessie).

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Sprankelkinderen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Akkoord bevinding coaching / begeleiding kinderen tot 16 jaar
Sprankelkinderen is gehouden aan de wettelijke regeling dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Sprankelkinderen kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4. Uitvoering van de opdracht
Sprankelkinderen bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.
Sprankelkinderen kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt of opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

5. Vertrouwelijkheid
Sprankelkinderen verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

6. Regels rond een afspraak
Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de begeleidingssessie telefonisch bereikbaar te zijn.

Na een coachingssessie is er kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.

Na een aantal coachingssessies volgt een (tussentijds) evaluatiegesprek met de ouders waarbij de vorderingen en een eventueel vervolg met betrekking tot de cliënt uitvoerig worden besproken.

7. Observatie
Op verzoek van de ouder(s) en met goedkeuring van de cliënt en school kan de kindercoach school bezoeken voor observatie. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd.

8. Verhindering / annulering
Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd of bij niet komen opdagen voor een afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het begeleiden van kinderen wordt de telefoon van Sprankelkinderen niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Rondom annulering (afzegging) van een training door de deelnemer geldt het volgende:

  1. Indien de deelnemer na aanvang van een training de deelname geheel of ten dele stopt, heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van de trainingskosten.
  2. Bij ziekte of verhindering vindt er geen restitutie plaats van het trainingsgeld.
  3. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald door de deelnemer.
  4. Na definitieve aanmelding kan een deelnemer tot 3 weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren. Hierna wordt het volledige trainingsgeld in rekening gebracht. De aanmelding is definitief wanneer van de deelnemer een ingevuld intakeformulier is ontvangen en Sprankelkinderen op basis hiervan een bevestigingsmail heeft gestuurd aan de deelnemer.
  5. Indien de deelnemer zich korter dan 3 weken voor aanvang van de training inschrijft en vervolgens weer annuleert, is hij/zij te allen tijde het volledige trainingsgeld verschuldigd.

9. Tarieven
De tarieven staan vermeld op de pagina ‘tarieven’ van de website van Sprankelkinderen (www.sprankelkinderen.nl) of zijn op te vragen bij Sprankelkinderen. De tarieven zijn inclusief btw.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien meer tijd nodig is (vanaf een kwartier ), wordt er een afspraak ingepland.

10. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling wordt een factuur verstrekt. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling ofwel direct contant af te rekenen of binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken op de rekening van Sprankelkinderen, NL21 ABNA 0503 0727 37.

Indien betaling ook na aanmaning uitblijft, komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening voor rekening van de ouders van de cliënt.

Bij een betalingsachterstand is Sprankelkinderen gerechtigd verdere behandeling op te
schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

11. Aansprakelijkheid
Het advies van Sprankelkinderen is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossingen en het resultaat te garanderen. Sprankelkinderen is nimmer aansprakelijk voor directe of
indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Sprankelkinderen tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sprankelkinderen.

Bij lichamelijke en/of psychische klachten van de cliënt, raadt Sprankelkinderen u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts.

12. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Sprankelkinderen, www.sprankelkinderen.nl.
Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.